بلژیک، چین را یک کشور متخاصم خواند


تهران- ایرنا- الکساندر دکرو نخست وزیر بلژیک در ادامه تنش با پکن ، چین را یک کشور متخاصم نامید .


منبع: https://www.irna.ir/news/85328534/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF

تحریریه کتب معماران