ورود غیرقانونی ناو آمریکا به آب‌های چین و اعتراض پکن


تهران – ایرنا – ارتش چین امروز دوشنبه گفت ناو جنگی آمریکا به طور غیرقانونی وارد آب‌های مجاور توماس شوال دوم، صخره مرجانی مورد مناقشه این دوکشور شده و حق حاکمیت چین را نادیده گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311102/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%DA%A9%D9%86

تحریریه کتب معماران