چین هشدار داد : انگلیس به دنبال روابط رسمی با تایوان نباشد


تهران- ایرنا- پکن به انگلیس هشدار داد که به اصل چین واحد پایبند باشد و به دنبال روابط رسمی با تایوان نباشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85285513/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AFتحریریه کتب معماران