Alison Blanc

Alison Blanc

5 شهر محبوب اروپایی که اکنون برای بازدید از آنها هزینه اضافی دریافت می کنند

Architectural Digest logo

پس از همه‌گیری، بسیاری از شهرهای اروپایی فشار فزاینده‌ای را برای پاکسازی جریان بازدیدکنندگان احساس کردند. به منظور مبارزه با گردشگری انبوه و همچنین بهره مندی از اقتصادهای مختلف و رفاه شهروندان خود، این پنج مقصد داغ، مالیات ورودی را…