در مورد اخلاق و کار منصفانه در معماری: نمونه ای از طراحی غرفه دروازه تستر