غرفه هوگ کالج بوستون/ساساکی

Boston College Hoag Pavilion/Sasaki - عکاسی بیرونی، نماBoston College Hoag Pavilion/Sasaki - عکاسی بیرونی، نماBoston College Hoag Pavilion/Sasaki - عکاسی داخلی، آشپزخانه، پنجره هاBoston College Hoag Pavilion/Sasaki - عکاسی داخلیBoston College Hoag Pavilion/Sasaki - عکس های بیشتر+ 15