هتل آماکا / AS Arquitectura + Quesnel arquitectos

Amaka Hotel / AS Arquitectura + Quesnel arquitectos - عکاسی خارجی، پنجره ها، نما
© سزار بیگار، لئو اسپینوزا

Amaka Hotel / AS Arquitectura + Quesnel arquitectos - تصویر 2 از 30Amaka Hotel / AS Arquitectura + Quesnel arquitectos - تصویر 3 از 30Amaka Hotel / AS Arquitectura + Quesnel arquitectos - تصویر 4 از 30Amaka Hotel / AS Arquitectura + Quesnel arquitectos - تصویر 5 از 30Amaka Hotel / AS Arquitectura + Quesnel arquitectos - عکس های بیشتر+ 25